The content is still being updated. Please bear with us ♡

ไพ่ 8 ไม้เท้า (THE EIGHTS OF WANDS)

ไพ่ 8 ไม้เท้า เป็นไพ่ที่พูดถึง จากรากฐานที่มีความมั่นคง เกิดการพัฒนาและก้าวหน้า ไปสู่ความสำเร็จ การเติบโตของโครงการ ความเจริญก้าวหน้า การขยับ ขยายทางด้านธุรกิจการงาน

วันนี้เป็นวันที่ดีวันนึงเลย จากรากฐานหน้าที่การงาน หรือสิ่งที่ทำตระเตรียมอยู่ก่อนหน้า ได้ส่งผลดี ให้มีความมั่นคง เกิดการพัฒนาและก้าวหน้า เลื่อนตำเหน่ง ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ขยายทางด้านธุรกิจการงาน ผลตอบแทน ผลสอบดี ได้ตามคาดหวัง คล่องตัว ถือเป็นวันเก็บดอกเก็บผลของสิ่งที่ได้ลงมือทำก่อนหน้านี้

Share This Post